ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับเปิดภาคเรียนใหม่

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 - 16.30 น. นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชุมปรึกษาหารือ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน google meet