กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

19 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์ความรู้ และเสริมศักยภาพให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้นำที่ดีมีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้