ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565

22 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "การสอนในรูปแบบ CBL (Creativity-base Learning)" ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา