18 มกราคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคัดเลือกบุคคลตัวอย่างเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 15.00 - 16.30 น. อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินการประชุม เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลตัวอย่างเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีประธานหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ โดยคณะได้ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับคณะไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ