19 มกราคม 2566 ประชุมติดตาม การปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการจัดการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์

20 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 17.00 - 18.30 น. อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายบริหาร  และพัฒนานักศึกษา อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และทีมงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมติดตาม การปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการจัดการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชุม ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะครุศาสตร์