19 มีนาคม 2566 ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 15.30 - 16.30 น. อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนานักศึกษา อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และทีมงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์