19 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

20 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 14.00 - 15.30 น. อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา อาจารย์สาริศา โตะหะ และทีมงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์