6 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกกภาพ

7 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วลา 14.00 - 15.00 น. อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สาริศา โตะหะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ จัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์