คณะครุศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

11 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2567) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะหรือความสามารถ และคุณลักษณะอื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนานวัตกรรม ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาสมัยใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งมีทักษะชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต
          ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ (ครูรัก), นายธนวัฒน์ เอี่ยมอำไพ, นายอภิสิทธิ์ ต้นกระโทก, นายอิบรอหีม คชเวช, และนางสาวดวงกมล ช่างต่อ เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุชุพร บถพิบูลย์, อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส, และอาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง
https://yru.ac.th/th/archive/view/khna-khrusastr-mrphyala-xbrm-phathna-smrrthna-la-thaksa-n-stwrrs-thi-21-dan-khru-nak-phathna