นักศึกษาครุศาสตร์เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้

28 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

     ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ นำนายนิฮัสซัน แวเดง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมนาคบุตร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

ซึ่งเป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษากลุ่มสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

สำหรับกลุ่มสถาบันการศึกษาขนาดกลาง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในส่วนนักศึกษาพิการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี