ข่าวกิจกรรมคณะ

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

วิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรมหลักสูตร

  • สอบการค้นคว้าอิสระ (นิตยา-ซารีนา)

    วันที่ (28 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 คน คือ  1.นางสาวนิตยา ดำมิตร เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า