ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ทีมวิชาการร่วมกิจกรรมท่องโลกนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

    วันที่ 29 กันยายน 2565 อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา และบุคลากรฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยชุดเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดอ่านและการเล่านิทาน กา

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

วิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรมหลักสูตร

  • สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวนัสริน-นางอายนา)

    วันนี้ (28 กันยายน 2565) เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องเก็บวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ชั้น 7 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ 1.นางสาวนัสริน ยูโซ๊ะ เรื่อง

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า