รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

28 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕9 นั้น และได้กำหนด    ให้มีการรับสมัครและฝึกอบรมมาตรฐานฯ โดยเริ่มในเดือน มกราคม 2560 และให้สิ้นสุดใน เดือน กรกฎาคม 2560

***รายละเอียดประกาศรับสมัครของคุรุสภา <Download>

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

1.  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

4-5 , 11-13 , 18-19 , 25-26 กุมภาพันธ์ และ  4 มีนาคม

2. การพัฒนาหลักสูตร  และ      
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา          (ปิดภาคเรียนของโรงเรียน)

5 , 11-12 , 18-19 , 25-26 , 31 มีนาคม 
และ 1-2เมษายน

3. การจัดการเรียนรู้     (ปิดภาคเรียนของโรงเรียน)

8-12 , 18-22 เมษายน

4. จิตวิทยาสำหรับครู และ
9. ความเป็นครู

24-30 เมษายน และ 1-3 พฤษภาคม

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา

4-13 พฤษภาคม

6. การบริหารจัดการในห้องเรียน

20-21, 27-28 พฤษภาคม และ
3-4 , 10-11 , 17-18 มิถุนายน

7. การวิจัยทางการศึกษา

24-25 มิถุนายน และ
1-2 , 8-9 , 15-16 ,22-23 , 29-30 กรกฎาคม

 

วันรับสมัคร

-วันที่ 9 – 31 มกราคม 2560 เฉพาะผู้ที่จะสมัครเรียนในมาตรฐานที่ ๑ และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในมาตรฐานอื่นๆ  
-หากมีผู้สมัครไม่ครบที่กำหนด ทางคณะจะขยายเวลาการรับสมัครก่อนที่จะมีการอบรมในมาตรฐานนั้นๆ
-เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
             (1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
             (2)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
             (3)  สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
             (4)  สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
             (5)  แบบฟอร์มใบสมัคร <<Download>>
             (6)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
             (7)  ค่าสมัครมาตรฐานละ 2000 บาท
             **  หลักฐาน 1 ชุดต่อ 1 มาตรฐานที่สมัคร

 

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์(24) ชั้น 1
 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

 

ประกาศจากคุรุสภา

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด