มคอ.วิชาชีพครู

6 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) วิชาการ

มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาชีพครูปีการศึกษา 2558

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

มคอ.3

มคอ.5

มคอ.3

มคอ.5

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู

กลุ่ม1-8 ,  กลุ่ม9 , กลุ่ม10 , 
กลุ่ม11 ,  กลุ่ม12

กลุ่ม1-8 , กลุ่ม9 , 
กลุ่ม10 , กลุ่ม11 , 
กลุ่ม12

-

-

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู

กลุ่ม1-8 , กลุ่ม9

กลุ่ม1-8 , กลุ่ม9

กลุ่ม2 , กลุ่ม3 , กลุ่ม4

กลุ่ม2-4

ฟจิตวิทยาสำหรับครู

กลุ่ม1-8 , กลุ่ม9

กลุ่ม1-8 , กลุ่ม9

กลุ่ม3 , กลุ่ม4

กลุ่ม2-4

การวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่ม1-3

กลุ่ม1-3

กลุ่ม1 , กลุ่ม2 ,  

กลุ่ม3,4,5,6,8 , กลุ่ม7

กลุ่ม1 , กลุ่ม2 ,   

กลุ่ม3,4,5,6,8 , กลุ่ม7

การบริหารจัดการห้องเรียน

กลุ่ม1-5 ,  กลุ่ม6 , กลุ่ม7

กลุ่ม1-5 ,  กลุ่ม6 , กลุ่ม7

กลุ่ม1-3 , กลุ่ม4

กลุ่ม1-3 , กลุ่ม4

การวิจัยทางการศึกษา

กลุ่ม1-10

กลุ่ม1-10

-

-

ความเป็นครู

กลุ่ม1 , กลุ่ม2 , กลุ่ม3

กลุ่ม1 , กลุ่ม2 , กลุ่ม3

กลุ่ม12345689 , กลุ่ม7

กลุ่ม12345689 , กลุ่ม7

การจัดการเรียนรู้

กลุ่ม1-2 , กลุ่ม3

กลุ่ม1-2 , กลุ่ม3

กลุ่ม12346 , 
กลุ่ม5 , กลุ่ม7

กลุ่ม12346  , กลุ่ม5 , กลุ่ม7

การพัฒนาหลักสูตร

กลุ่ม1-9

กลุ่ม1-9

กลุ่ม1

กลุ่ม1

การพัฒนาทักษะการคิด

-

-

กลุ่ม1-6

กลุ่ม1-6

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

กลุ่ม1-2 , กลุ่ม3

กลุ่ม1-2 , กลุ่ม3

-

-

จิตวิทยาการและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

กลุ่ม1-7 , กลุ่ม8 , กลุ่ม9

กลุ่ม1-7 ,  กลุ่ม8 ,กลุ่ม9

-

-

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

-

-

กลุ่ม1-6 , กลุ่ม7-8

กลุ่ม1-8

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

-

-

กลุ่ม1-2

 

การสอนเพศศึกษา

-

-

กลุ่ม1-2

กลุ่ม1-2

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

กลุ่ม1 กลุ่ม2 , กลุ่ม3

กลุ่ม1 กลุ่ม2 , กลุ่ม3

กลุ่ม1-9

กลุ่ม1-9

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

-

-

กลุ่ม1-2 , กลุ่ม3

กลุ่ม1-2 , กลุ่ม3

นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู

-

-

กลุ่ม1

กลุ่ม1

การประกันคุณภาพการศึกษา

-

-

กลุ่ม1

กลุ่ม1

การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน

-

-

กลุ่ม1

กลุ่ม1

ปรัชญาการศึกษา

กลุ่ม1

กลุ่ม1

-

-

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1

มคอ.4

มคอ.6

-

-

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2

-

-

มคอ.4

มคอ.6

 

มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาชีพครูปีการศึกษา 2557

รายวิชา

 ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู

มคอ.3 (54-55)
มคอ.3 (56-57)

มคอ.5 (54-55)
มคอ.5 (56-57)

-

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

จิตวิทยาสำหรับครู

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.3 รวม

 มคอ.5 / มคอ.5 รวม

การวัดและประเมินผลการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การบริหารจัดการห้องเรียน

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การวิจัยทางการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

-

ความเป็นครู

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การจัดการเรียนรู้

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การพัฒนาหลักสูตร

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การพัฒนาทักษะการคิด

-

มคอ.3 / มคอ.5

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

-

จิตวิทยาการและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

มคอ.3 / มคอ.5

-

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

-

มคอ.3 / มคอ.5

การสอนเพศศึกษา

-

มคอ.3 / มคอ.5

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

 

มคอ.3 / มคอ.5

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1

มคอ.4 / มคอ.6

-

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

 

มคอ.4 / มคอ.6

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1

มคอ.4 / มคอ.6

-

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2

-

มคอ.4 / มคอ.6

 

มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาชีพครูปีการศึกษา 2556

รายวิชา

 ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู

มคอ.3 / มคอ.5

-

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

จิตวิทยาสำหรับครู

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การวัดและประเมินผลการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การบริหารจัดการห้องเรียน

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การบริหารจัดการห้องเรียน (1106302)

มคอ.3 / มคอ.5

-

การวิจัยทางการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

-

ความเป็นครู

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การจัดการเรียนรู้

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 / มคอ.5

การพัฒนาหลักสูตร

มคอ.3 / มคอ.5

-

นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู

มคอ.3 / มคอ.5

มคอ.3 มคอ.5

การพัฒนาทักษะการคิด

 

มคอ.3 / มคอ.5

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

-

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

มคอ.3 / มคอ.5

-

จิตวิทยาการและการแนะแนวสำหรับครู

มคอ.3 / มคอ.5

-

การจัดการแสดงและนิทรรศการเพื่อการศึกษา

มคอ.3 / มคอ.5

-

การนิเทศการสอน

-

มคอ.3 / มคอ.5

การสอนเพศศึกษา

-

มคอ.3 / มคอ.5

การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้

-

มคอ.3 / มคอ.5

การประกันคุณภาพ

-

มคอ.3 / มคอ.5

การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ

-

มคอ.3 / มคอ.5

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

มคอ.4 / มคอ.6

มคอ.4 / มคอ.6

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

-

มคอ.3 / มคอ.5