นักศึกษาครุศาสตร์ทำคะแนนสูงสุดการทดสอบภาษาอังกฤษ

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น

วันศุกร์ที่11 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติมอบรางวัลชื่นชมแก่นักศึกษา  

  • นางสาววีลดาน หะยีและ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
  • นางสาวอาดีลา มาซอรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาทั้งสองคนได้ทำการทดสอบได้ผลคะแนนสูงสุดขั้นดีเยี่ยมจาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดทดสอบโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางสาววีลดาน หะยีและ ได้เผยวีธีการเตรียมสอบว่า “เริ่มแรกจะศึกษาแบบทดสอบว่าออกในเรื่องใดและจะอ่านหนังสือ ทวนความรู้เจาะลึกในเรื่องนั้นๆ ทวนคำศัพท์อยู่บ่อยๆ และฝึกทำข้อสอบอยู่ทุกวัน เพื่อให้การสอบในครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และผ่านไปด้วยดี”

ส่วนนางสาวอาดีลา มาซอรี ให้ข้อมูลว่า “ก่อนอื่นจะเตรียมตัวก่อนไปสอบ โดยการทำแบบฝึกหัดในระบบ e-training และทำความเข้าใจในแบบฝึกหัดนั้นๆ ส่วนข้อไหนที่ไม่เข้าใจก็จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ Youtube บางครั้งจะพิมพ์แบบฝึกหัดในระบบเพื่อทดสอบว่าเข้าใจเรื่องนั้นมากแค่ไหน และสุดท้ายจะทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปสอบอีกครั้ง ส่วนผลการสอบจะเป็นอย่างไรก็มีความภูมิใจเพราะทำดีที่สุดแล้ว”