คณบดีครุศาสตร์ร่วมงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนสาธิตมรย.

11 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานมอบอนุบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์  อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัดตอลาล  แกมะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่บัณฑิตน้อย ซึ่งมีบัณฑิตน้อยเข้ารับอนุบัตรจำนวนทั้งสิ้น 83 คน และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดีเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีความภาคภูมิใจต่อตนเอง ทั้งการระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกๆท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ต้น