ผู้บริหารครุศาสตร์ต้อนรับอาจารย์ใหม่

2 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และประธานหลักสูตรให้การต้อนรับอาจารย์ใหม่ซี่งได้รับทุนคุรุทายาทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้ารายงานตัว จำนวน 2 ท่าน

  • ดร.อิสมาแอ สนิ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
  • ดร.มูฮัมมัด เนสะและ ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา