คณะครุศาสตร์ มรภ.ยะลา ผนึกกำลัง 8 เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง รวมใจจัดกิจกรรม "ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

15 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer camp) สำหรับนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ให้เกียรติมาร่วมพบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นครูนักจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์จากเครือข่ายสถาบันผลิตครู ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกัน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 159 คน 

การจัดกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับผิดชอบให้เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพนิสิตนักศึกษาครูเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ในระหว่างศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นฐานกำลังเชิงวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป

#EDUYRU
#พลังครูพลังแผ่นดิน

 

ประมวลภาพเพิ่มเติม Click