รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิด CCR

18 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะโดยบูรณาการแนวคิด CCR มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร