คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโค้ชในพื้นที่

18 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล และอาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนโค้ชในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมโค้ชในพื้นที่ ภายใต้โครงการกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเเรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตมาใช้ฝึกฝนนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นต่อไป