ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณครุศาสตร์ อาจารย์เนารัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการคุรุศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3