บริการวิชาการ เรื่องพัฒนาสมรรถนะของครูในโรงเรียนเอกชน

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ


กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาสมรรถนะของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบคุณท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุฯ คณาจารย์ ทีมงาน และผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้เข้าอบรมประทับใจ ได้ความรู้ สามารถผลิตสื่อเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้