กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 59

4 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 3 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 59 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้ง 12 หลักสูตรและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

#EDUYRU
#พลังครูพลังแผ่นดิน