กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับสถาบัน หัวข้อ“เตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ”

28 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (28 สิงหาคม 2564) คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคุณนฤมล ยามาเร็ง ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สถาบันหัวศิลป์เซนเตอร์ และวิทยากรอิสระ บรรยายเรื่อง“เตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 59-60 ผ่านระบบ Google Meet

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน