คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบเกียรติบัตร และของรางวัลแก่อาจารย์ ผู้ชนะการประกวด KM WIL EDU ๒๐๒๐

7 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่อาจารย์ ผู้ชนะการประกวด KM WIL EDU ๒๐๒๐

ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับอาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ