คณะครุศาสตร์คว้า 2 รางวัล หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีมาก

24 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่9/2564 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

พร้อมกันนี้อธิการบดี มอบโล่รางวัลให้แก่หลักสูตรที่มีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพดีมาก โดยมีประธานหลักสูตรเข้ารับมอบโล่รางวัล

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (4.29 คะแนน)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4.13 คะแนน)