ประชุมประธานหลักสูตรเพื่อชี้แจงการจัดทำชุดวิชา

8 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมประธานหลักสูตรเพื่อชี้แจงการจัดทำชุดวิชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตร และหัวหน้าจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Google Meet