คณบดีนำทีมคณาจารย์ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันฯ ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาคภาคใต้

2 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 2-4 กันนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี