กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มรย. รุ่นที่ 2

12 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยด้วยกัน กิจกรรมย่อยที่ 1 ได้แก่ กิจกรรม PLC ร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ดำเนินการหรือโรงเรียนปลายทางของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา และตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้แก่ อาจารย์วราห์ เทพณรงค์ และอาจารย์ฮูดาย์ ดูมีแด ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณอนุพงศ์ รัตนถิรกุล ผู้จัดการโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคใต้ (กสศ.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และชุมชน” และคุณสุทธิ สายสุนีย์ นักการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น : ครูรุ่นใหม่ หัวใจชุมชน” และกิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติ "กิจกรรมพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้" สำหรับครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาทุนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร อาจารย์ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 จ.ยะลา ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ร่วมกันของครู และ สนับสนุนให้เกิดการปรับกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันผลิตและพัฒนาครู ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการศึกษาของประเทศได้

 

ภาพประกอบ Click