ครุศาสตร์รับรางวัลประเมินหลักสูตรระดับคะแนนดีมาก และ KM YRU Forum

14 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่13 ก.ย. 65  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธีมอบรางวัลหลักสูตรที่รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบรางวัลผลงานจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (KM YRU FORUM 2022) จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565 (KM YRU Forum 2022)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อการเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนามุ่งสู่องค์กรคุณภาพและการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 KM YRU Forum 2022 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
  • ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
  • ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

รางวัลหลักสูตรที่ได้รับคะแนนประเมินระดับดีมาก

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา