คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการศึกษาวิจัยชุมชน และทักษะการพัฒนาชุมชน ให้แก่นักศึกษาผู้รับทุน (รุ่นที่ 1-3) จำนวน 111 คน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

18 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

     วันนี้ (18 กันยายน 2565) เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ทีมผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ รองคณบดี และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุภาพร  จันทรคีรี อาจารย์ ดร.นัซรียะห์  อาบู อาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ และอาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะการศึกษาวิจัยชุมชน และทักษะการพัฒนาชุมชน ให้แก่นักศึกษาผู้รับทุน (รุ่นที่ 1-3) จำนวน 111 คน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แนวคิดพื้นฐาน เครื่องมือและนวัตกรรมวิจัยชุมชน” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและการศึกษาชุมชนให้แก่นักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการศึกษาวิจัยชุมชน และทักษะการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมซาลัค อาคาร 23 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพกิจกรรมวันที่ 18-9-65