กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มรย. รุ่นที่ 3

27 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และบุคลากรฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 3 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหลักในครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน และนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ในประเด็นของบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 1 คือ กิจกรรม PLC ร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ดำเนินการหรือโรงเรียนปลายทางของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้แก่ อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ และอาจารย์วิศนีย์ ผดุง ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรม และกิจกรรมย่อยที่ 2 คือ การอบรมเชิงปฏิบัติ "กิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับครูพี่เลี้ยง" โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ร่วมกันของครู และ สนับสนุนให้เกิดการปรับกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันผลิตและพัฒนาครู ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการศึกษาของประเทศได้

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม Click