รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท

16 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
________________________________________________
การรับสมัคร
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566
2. กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate พร้อมแนบหลักฐาน
3. ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 1 แผนการศึกษาเท่านั้น
4. ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566
 เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
- หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 )
- เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
- วุฒิการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอิสลามศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอิสลามศึกษา)
- ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา