รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ภาคเสาว์อาทิตย์

16 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566
ศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566
_____________________________
การรับสมัคร
- บันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 26 มีนาคม 2566 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานผ่านระบบ
- การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
- ไฟล์หลักฐานที่ต้องแนบผ่านระบบ : สำเนาแสดงผลการเรียน (สกุลไฟล์ PDF เท่านั้น)
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 3 – 26 มีนาคม 2566
กำหนดการอื่นๆ
- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2566
- ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. (สอบผ่านระบบออนไลน์)
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 17 เมษายน 2566 และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2566
- รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 29 เมษายน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระเต็มจำนวน