ประชุมติดตามการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้หัวข้อ “อิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่: โอกาสและความท้าทาย” ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ online และ onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา