ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

    วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอ