ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มารยาทสำหรับครู”

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทสำหรับครู เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สวยงาม เป็นการรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ