ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ประกวดร้องเพลงคุณธรรม

    เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ จัดประกวดการขับร้อง

กิจกรรมหลักสูตร

  • อบรมปันจักสีลัต (นูซันตารอ)

    เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2560  ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาปันจักสีลัต ภาคใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องชมรมปันจักสีลัต ชั้น 1 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา