ข่าวกิจกรรมคณะ

  • งานปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ประจำปีการศึกษา 2562

    วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

    กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส ๖๒ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา