ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ประชุมการจัดการความรู้

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการเรีย

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • อบรมการออกแบบการวิจัย

    วันที่ 24-25 พฤศภาคม 2561 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยจัดโครงบริการวิชาการ อบรมพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการวิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคารสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป