ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมหลักสูตร

  • สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

    ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ ห้อง 1002 อาคารเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิท