ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • ได้รับเกียรติบัตรการประเมินเว็ปไซต์ของหลักสูตร

    ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้รับเกียรติบัตรที่ (ผ่าน) การประเมินตามโครงการสร้างมาตรฐานเว็บไซต์ CMS หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ให้เกีรยต