ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษา

    ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้