ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

    ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ นักศึกษาปี 5 รหัส 56 มีทั้งหมด 11 หลักสูตร 12 กลุ่มวิชา ใน

กิจกรรมหลักสูตร