ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1

    ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส ๖๑ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียน ๙๐๕ ชั้น ๙ อาคาร ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล