ข่าวกิจกรรมคณะ

  • การพัฒนาบุคลิกภาพและควมเป็นครู ปี4 รหัส 58

    ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นครู วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

วิดีโอ