ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • ประชุมหลักสูตรประจำเดือนกันยายน 2562

    หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประชุมประจำเดือนกันยายน ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ  ห้องหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์