นักศึกษา

16 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

                                             จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา รวม
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
การประถมศึกษา 34 34 26 22 35 151
การศึกษาปฐมวัย 68 61 52 68 69 318
การสอนอิสลามศึกษา 36 24 27 29 37 153
พลศึกษาและสุขศึกษา 35 34 27 18 37 151
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 36 32 29 28 0 125
รวม 209 185 161 165 178 898