คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
ตำแหน่ง :
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
krisda.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 40001
ชื่อ :
ผศ.สกล สมจิตต์
ตำแหน่ง :
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sakol.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 40002
ชื่อ :
อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
ตำแหน่ง :
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kordej.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 40000
ชื่อ :
ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
ตำแหน่ง :
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
muhammadtolan.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 40005
ชื่อ :
อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
ตำแหน่ง :
ผ.อ.โรงเรียนสาธิตมรย.
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sauwaluk.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9679 ต่อ
ชื่อ :
รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
santi.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 43200
ชื่อ :
รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jarunee.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 43200
ชื่อ :
รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
taweesak.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 43300
ชื่อ :
รศ.ดุษฏี มัชฌิมาภิโร
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
dussadee.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 43200
ชื่อ :
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suppaluk.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
299699 ต่อ 43400