บุคลากร

ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
(คณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40001)

อีเมล์ : krisda.k@yru.ac.th


ผศ.สกล สมจิตต์
(รองคณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40002)

อีเมล์ : sakol.s@yru.ac.th


ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
(รองคณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40000)

อีเมล์ : kordej.a@yru.ac.th


ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
(รองคณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40005)

อีเมล์ : muhammadtolan.k@yru.ac.th


อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
(ผ.อ.โรงเรียนสาธิตมรย.)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9679 ()

อีเมล์ : sauwaluk.s@yru.ac.th


รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : santi.b@yru.ac.th


รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : jarunee.k@yru.ac.th


รศ.ดุษฏี มัชฌิมาภิโร
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : dussadee.m@yru.ac.th


ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 299699 (43400)

อีเมล์ : suppaluk.s@yru.ac.th


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : nittaya.r@yru.ac.th