บุคลากร

ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(คณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
(ผ.อ.โรงเรียนสาธิตมรย.)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9679 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40001)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.สกล สมจิตต์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40002)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40000)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40005)

อีเมล์ : [email protected]


รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


รศ.ดุษฏี มัชฌิมาภิโร
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : [email protected]