บุคลากร

ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อำพล บัวแก้ว
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (16700)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.สิทธิชัย แพงทิพย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.สมฤดี ปาละวัล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]