รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560

28 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560 
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ที่ศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPAX)

  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา   ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาเอก  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาชีพครู  ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษได้แก TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 (paper) หรือไม่ต่ำกว่า 120 (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 40 (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่เที่ยบเท่า  TOEFL เช่น CU-TEP โดยมีผลสอบไม่เกิน 2 ปี
4. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตรงกับเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 28 ก.พ.2560 (ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 7 มี.ค. 2560 (เวลา 23.59 น.)
สมัครที่เว็บไซต์ https://muakru.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านจากเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด