Google Scholar

12 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัยและบริการวิชาการ

ฐานข้อมูล Google Scholar คณาจารย์คณะครุศาสตร์

สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาการประถมศึกษา

สาขาการสอนอิสลามศึกษา

สาขาจิตวิทยา

สาขาบริหารการศึกษา

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

สาขาการศึกษาปฐมวัย