ประชุมการจัดการความรู้

24 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะมีการประกวดผลงานการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาสายครู โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานที่ดีที่สุด คือ ผลงานของอาจารย์ฟาร่า สุไลมาน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีบทความที่ส่งเข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความที่ดีที่สุด หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ บทความของ อ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา