อบรมปฏิบัติการนักพูดมืออาชีพให้กับนักศึกษา

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ "อบรมปฏิบัติการนักพูดมืออาชีพ" ภายใต้โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดย อาจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการกลุ่ม เรื่อง “ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”  และ เรื่อง “ทักษะการเป็นพิธีกรที่ดี” 
โดยวิทยากร 

  • นายอาร์บีดีน  วงศ์กาเซ็ง
  • จ่าสิบตำรวจอนันต์  มณีหิยา