อาจารย์ครุศาสตร์อบรมหมอภาษา

29 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ที่เป็นกลุ่มทดลองสำหรับการฝึกทักษะทางด้านภาษา(ภาษาไทย) ในวันที่ 27-28 พ.ค.61 ณ โรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นตัวแทนสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาต่อไป โดยใช้กิจกรรมหมอภาษามีวิทยากร ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้