อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารทางภาษา

30 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารทางภาษาให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยวิทยากรและทีมคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้องให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา