เร่งผู้เทียบโอนมาตรฐานยื่นขอใบประกอบ

5 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนครบ 1 ปี ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ต.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1450&tid=