ประชุมงบประมาณ 62

6 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 โดยมีประธานหลักสูตร หัวหน้างาน และมีผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีเป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์