ติวสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาครูคืนถิ่น

5 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษา (ศิษย์เก่า) ที่สำเร็จการศึกษาสาขาการศึกษาที่เตรียมสอบสัมภาษณ์ และสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรอบรรจุเป็นข้าราชครู คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม ติวภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่น ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่สอบผ่านโครงการครูคืนถิ่นเข้าร่วมติวภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ ได้ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ คือ ดร.ขจิต ฝอยทอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการติวภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 , นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า