คณะครุศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

10 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเซียน-ตาน-ฮว่า อาคารสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
  • อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
  • นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม

ผลการประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.45 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก