คุรุสภาตรวจประเมินหลักสูตร

6 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจำนวน 4 สาขาวิชาการ ได้แก่ 
1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
3) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา และ 
4)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พร้อมทั้งสัมภาษณ์
-ผู้อำนวยการโรงเรียน 
-ครูพี่เลี้ยง และ
-นักศึกษา 
โดยทีมงานของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะที่ 1 ซึ่งกำหนดให้มีการรับการประเมินมาตรฐานฯ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ผ่านมา และคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย 
1.ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ 
2.รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ ตำแหน่ง อนุกรรมการ
3.รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ตำแหน่ง อนุกรรมการ
4.ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา ตำแหน่ง อนุกรรมการ 
5.ผอ.กรรณิการ์ บารมี ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ และ 6.นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต ตำแหน่ง นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา